Stadgar

 

Stadgar för föreningen Naturfoto Västmanland antagna vid ordinarie möte 94-04-17.

 

§1

 

Naturfoto är en ideell förening vars ändamål är att med bilden som medium skildra naturens mångfald.

Föreningen skall arbeta med sådan verksamhet som stimulerar och utvecklar medlemmarnas

fotografiska kvalitet. Största respekt och ödmjukhet skall visas vid fotograferandet så att störning av natur

och djurliv undviks.

Som medlem i naturfoto förbinder du dig att följa dessa riktlinjer, i annat fall kan uteslutning ske.

 

§2

 

Medlemskap i föreningen är förenat med en av föreningen bestämt årsavgift, som skall vara erlagd före

verksamhetsårets utgång.

 

§3

Klubbens styrelse består av ordförande jämte minst 4 högst 6 ledamöter. Styrelsemedlemmar väljs för

en tid av två år, på så sätt att hälften avgår varie år. Avgår styrelseledarnot före mandattidens utgång,

ingår förste styrelsesuppleant för återstoden av denna tid. Avgående styrelseledamot kan omväljas.

Beslut rörande föreningen skall normalt fattas på de ordinarie medlemsmötena, alla ledamöter skall då

vara kallade och minst hälften närvarande, uppkommer hastande eller angelägna frågor mellan ordinarie

medlemsmöten har styrelsen rätt att fatta beslut i dessa. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder då ordföranden så finner önskvärt eller då tre ledamöter fodrar det. Styrelsen

skall årligen delge medlemmarna berättelse över verksamheten.

 

§4

 

Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer.

Revisorer utses av årsmötet för ett år i sänder.

Styrelsens årsberättelse och klubbens räkenskaper skall vara förda per kalenderår och i vederbörlig

ordning avslutade, senast den 15 januari varie år overlämnas till revisorema, vilka vid årsmötet skall

avge berättelse över granskning.

 

§5

 

Klubben sammanträder till ordinarie åirsmöte före februari månads utgång. Senast 14 dagar före

årsmötet skall personlig kallelse utfärdas av styrelsen. Motion till årsmötet skall vara inlämnad till

styrelsen senast 30 dagar före årsmötet.

 

§6

 

Vid årsmötet skall förekomma:

# 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två proltokolljusterare för att jämte

ordförande och sekreterare justera protokollet.

# 2 Fråga om rnötets behöriga utlysande.

# 3 Styrelsens årsberättelse.

# 4 Revisoremas årsberättelse.

# 5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.

# 6 Varje udda år val av ordförande, sekreterare, en styrelseledamot sarnt en revisor,

varje jämt år val av kassör, en styrelseledamot samt en revisor.

# 7 Val av två styrelsesuppleanter.

# 8 Val av valberedning

# 9 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

# 10 Motioner.

# 11 Övriga ärenden.

# 12 Program.

 

§7

 

Vid års- och föreningsmöte har varie medlem en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid val

avgör dock lotten. Val skall ske genom sluten röstning om någon så önskar.

 

§8

 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande möten med två tredjedels

majoritet.

 

§9

 

För den händelse föreningens verksamhet nedlägges varom beslut skall fattas vid två på varandra

följande möten med två tredjedels majoritet, skall klubbens tillgångar tillfalla Ramnäs Naturklubb.

 

Ändrade beträffande styrelsens beslutsrätt (§3) vid ordinarie årsmöte 95-02-18.

 

 

Naturfotoföreningen

i Västmanland med naturen i fokus

Naturfotoföreningen i Västmanland med naturen i fokus